Посадова інструкція фахівця із врегулювання

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ____

Фахівця (з врегулювання)

1.1.  Фахівець (з врегулювання)  (в подальшому „Фахівець”) відноситься до категорії “Фахівці”.

1.2.  Фахівець приймається на роботу і звільняється наказом директора Товариства, за поданням начальника відділу врегулювання, у відповідності з вимогами Кодексу законів про працю України.

1.3.  На посаду фахівця призначається особа, що має вищу, незакінчену вищу, або середньо-спеціальну чи технічну освіту.

1.4.  Фахівець підпорядковується Дирекції Товариства, та безпосередньо начальникові відділу врегулювання.

1.5.  У своїй роботі Фахівець керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, нормативно-правовими і законодавчими актами України, Статутом, методичними матеріалами, локальними нормативними актами  Товариства, цією посадовою інструкцією.

1.6.  На час відсутності Фахівця його обов’язки виконує особа, призначена директором Товариства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій Фахівець зобов’язаний:

2.1.     Вести та поновлювати електронну базу даних врегулювання збитків.

2.2.     Приймати повідомлення та заяви про страхові випадки від клієнтів.

2.3.     Приймати документи по страховому випадку (одночасно здійснювати перевірку правильності і повноту заповнення документів).

2.4.     Пояснювати клієнтові його права, обов’язки і подальші дії.

2.5.     Надавати клієнтові допомогу при оформленні первинних документів.

2.6.     Визначати можливість страхового шахрайства. Вживати заходів щодо його уникнення.

2.7.     Видавати запити в органи ДАІ-ДПС для отримання довідок для Страховиків.

2.8.     Видавати бланки довідок.

2.9.     Оцінювати пошкодження майна з метою визначення вартості його відновлення для врегулювання страхових претензій.

2.10. Організовувати проведення незалежної експертизи.

2.11. Домовлятися з визначеними Товариством та Страховиками сервісними центрами про вартість відновлення пошкоджень (ремонт), видає направлення на такий ремонт.

2.12. Готувати страхові документи з вказанням точної або приблизної вартості відновлювальних робіт і давати свої рекомендації.

2.13. Здійснювати вчасне оформлення та доставку повного пакету документів по страховому випадку в страхову компанію.

2.14. Відслідковувати терміни виконання зобов’язань сторін в процесі відшкодування збитків, вживати заходів по їх пришвидшенню.

2.15. Сприяти задоволенню вимог та швидшій виплаті відшкодування Потерпілій стороні.

2.16. Розглядати претензії Страховиків, Страхувальників та зацікавлених сторін.

2.17. Забезпечувати посередництво при взаємодії Страховиків та Страхувальників та регулювати таку взаємодію.

2.18. Проводити роботу по виявленню та обліку потенційних страхувальників і об’єктів страхування, розширювати клієнтську базу Товариства.

2.19. Фіксувати виїзди та звернення по страхових випадках.

2.20. Складати та вчасно подавати звіти по зробленій роботі.

2.21.  Надавати клієнтам необхідні та вичерпні пояснення щодо страхових продуктів, умов договорів страхування та порядку дій при настанні страхових випадків.

2.22. Повідомляти своєму безпосередньому керівникові, а в необхідних випадках і вищому керівництву про випадки втрати, псування документів суворої звітності.

2.23. Забезпечувати належне оформлення усіх необхідних документів.

2.24. Надавати консультації з питань страхування, вести роз’яснювальну  та агітаційну роботу.

2.25. Готувати страхові документи з вказанням точної або приблизної вартості відновлювальних робіт і давати свої рекомендації.

2.26.  Здійснювати операції по укладенню договорів страхування.

2.27. Вивчати регіональні умови та попит на певні види страхових послуг.

2.28. Вивчати нові види страхових послуг та перспективи їх розвитку з метою застосування їх у власній практиці.

2.29. Укладати договори (поліса) страхування в межах наданих повноважень.

2.30. Приймати страхові платежі від страхувальників, якщо це передбачено наданими повноваженнями, забезпечувати належне оформлення такого прийняття та своєчасність здачі в Відділ обліку та звітності.

2.31.  Приймати та опрацьовувати претензії страхувальників  по спірних питаннях розрахунку страхових тарифів.

2.32. Проводити контроль за надходженням страхових платежів.

2.33. Своєчасно та в повному обсязі надавати інформацію по укладенню договорів (полісів) страхування у Відділ обліку та звітності.

2.34. Відслідковувати та своєчасно поновлювати договори страхування.

2.35. Забезпечувати правильність і точність розрахунку страхових тарифів та платежів.

2.36. Забезпечувати збереження майна Товариства, що знаходиться в користуванні.

2.37. Повідомляти своєму безпосередньому керівникові, а в необхідних випадках і вищому керівництву про випадки втрати, псування документів суворої звітності.

2.38. Забезпечувати належне оформлення усіх необхідних документів.

2.39. Надавати інформацію для Відділу супроводу про особливі умови укладання договорів страхування

2.40. За призначенням керівництва виконувати обов`язки начальника відділу на час його відпустки, або іншої тривалої відсутності.

2.41. Контролювати  наявність бланків страхових договорів (полісів) на своєму робочому місці та нести відповідальність за їх збереження.

2.42. Інформувати керівництво про наявні недоліки в обслуговуванні клієнтів, прийнятих заходах для їхньої ліквідації

2.43. Здійснювати попереджувальне і ввічливе обслуговування клієнтів, створювати

для них необхідні умови для підбору й ознайомлення страхового продукту, що зацікавив.

2.44. Забезпечувати чистоту і порядок на робочому місці.

2.45. Виконувати розпорядження і накази Дирекції Товариства.

2.46. Виконувати положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, та зобов’язання про її нерозголошення.

2.47. Знаходитися протягом усього робочого часу на своєму робочому місці /у випадку необхідності виїзду з робочого місця повідомити про це Керівництво Товариства/.

2.48. Створювати та підтримувати позитивний імідж Товариства поза його межами.

2.49. Постійно мати охайний вигляд, дотримуватися ділової форми одягу, правил ділового етикету, розпорядку трудового дня.

2.50. Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.51. Постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.52. Виконувати всі інші вказівки керівництва Товариства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Фахівець має право:

3.1.     Запитувати й одержувати необхідні матеріали, документи і інформацію, що відносяться до питань його діяльності у працівників відділу, у контрагентів, з якими здійснюється співпраця, співробітників з інших відділів.

3.2.     Надавати необхідну інформацію про страхові продукти Товариства структурними підрозділам товариства, фінансовим установам, страховим та потенційним клієнтам.

3.3.     Отримувати інформацію про стан справ по врегулюванню по укладених договорах  страхування.

3.4.     Здійснювати представництво інтересів Товариства в органах державної влади та перед іншими підприємствами, установами, організаціями в межах своєї компетенції.

3.5.     Доповідати керівництву про всі виявлені недоліки в організації роботи.

3.6.     Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.7.     Вимагати від Керівництва забезпечення нормальних умов для виконання службових обов’язків і зберігання всіх документів, створених під час діяльності Товариства.

3.8.     Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва Товариства, що стосуються його діяльності.

3.9.    Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.10. Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у діяльності Товариства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.11. Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб Товариства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Фахівець повинен знати:

4.1.    Основні принципи та засади діяльності Товариства.

4.2.    Структуру Товариства, стратегію і перспективи його розвитку.

4.3.    Правові основи здійснення страхової діяльності.

4.4.    Чинне законодавство України, в частині що стосується його безпосередніх обов’язків.

4.5.    Правила дорожнього руху.

4.6.    Накази, постанови, розпорядження директора Товариства, що стосуються його діяльності.

4.7.    Вимоги внутрішніх документів Товариства.

4.8.    Методи ведення ділових бесід і переговорів, правила встановлення ділових контактів.

4.9.    Етику ділового спілкування.

4.10.       Положення та інструкції з організації обліку в Товаристві, правила його ведення.

4.11.       Порядок приймання, збереження і видачі документів суворої звітності та інших матеріальних цінностей.

4.12.       Діючі форми звітності та обліку.

4.13.       Порядок і терміни складання та здачі звітності.

4.14.       Тарифну політику Товариства та принципи ціноутворення.

4.15.       Перелік послуг, що надаються Товариством.

4.16.       Страхові продукти, основні їхні властивості, характеристики особливості.

4.17.       Умови всіх видів страхування, які реалізуються Товариством.

4.18.       Правила і методи організації обслуговування клієнтів.

4.19.       Принципи документообігу в Товаристві та порядок оформлення документів.

4.20.       Основи кредитування та банківської діяльності.

4.21.       Правила техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни, протипожежної безпеки, цивільної оборони.

4.22.       Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.

4.23.       Методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку, комп’ютера.

4.24.       Правила користування офісною технікою, в т.ч. володіння ПК (Microsoft Word, Microsoft Excel, Access).

4.25.       Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.26.       Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою і у службових приміщеннях Товариства.

4.27.       Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Фахівець несе відповідальність:

5.1. За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2. За подання недостовірної інформації про стан дорученої роботи, показники, несвоєчасне подання звітності.

5.3. За невиконання наказів, розпоряджень, доручень, планів безпосереднього керівника та керівництва Товариства.

5.4. За неправильний розрахунок страхових тарифів та/або страхових платежів.

5.5. За неправильне складання звітності, несвоєчасне подання звітів та актів.

5.6. За неналежне збереження чи втрату документів суворої звітності.

5.7. За втрату, псування, недостачу готівкових коштів ввірених для внесення у відповідні банківські установи.

5.8. За якість оформлення документів, поданих керівництву для підписання.

5.9. За недбале ставлення до реєстрації та ведення документів.

5.10.    За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.11.    За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.12.    За розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.13.    За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку відповідно до чинного трудового законодавства України.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
4 114 переглядів