Посадова інструкція фінансового директора

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ____

Директора фінансового департаменту (фінансового директора)

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Директор фінансового департаменту відноситься до категорії “Керівники”.

1.2.  Директор фінансового департаменту приймається на роботу і звільняється наказом директора Товариства, у відповідності з вимогами Кодексу законів про працю України.

1.3.  На посаду директора фінансового департаменту призначається особа, що має вищу економічну освіту, досвід роботи на керівній посаді від 1 р. та досвід роботи на Товаристві від 1 р.

1.4.  Директор фінансового департаменту підпорядковується безпосередньо директорові Товариства, та здійснює керівництво роботою фінансового департаменту.

1.5.  У своїй роботі директор фінансового департаменту керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, нормативно-правовими і законодавчими актами України, Статутом, методичними матеріалами, локальними нормативними актами  Товариства, цією посадовою інструкцією.

1.6.  На час відсутності директора фінансового департаменту його обов’язки виконує особа, призначена директором Товариства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій Директор фінансового департаменту зобов’язаний:

2.1.     Організовувати та контролювати роботу фінансового департаменту та роботу всіх підрозділів Товариства по обліку та звітності.

2.2.     Здійснювати організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності і контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності Товариства.

2.3.     Виконувати роботу з бухгалтерського обліку.

2.4.     Контролювати правильність і своєчасність складання та здачі звітів по полісах, актів виконаних робіт.

2.5.     Вести  облік  договорів всіх підрозділів Товариства.

2.6.     Отримувати звітність  від структурних підрозділів та формувати загальний звіт  по Товариству.

2.7.     Вести облік усіх агентських угод  по всіх структурних підрозділах Товариства.

2.8.     Консолідувати акти виконаних робіт  агентів за звітний період, їх підписання.

2.9.     Контролювати за своєчасною оплатою агентської винагороди.

2.10. Своєчасно замовляти бланки полісів, які необхідні для нормальної роботи Товариства.

2.11. Проводити переговори із компаніями щодо тарифної політики для Товариства.

2.12. Проводити переговори із банками щодо тарифної політики для Товариства.

2.13. Перевіряти достовірність актів виконаних робіт агентів та їх підписання

2.14. Вчасно надавати підрозділам Товариства та агентам інформацію про зміну бланків полісів, умов співпраці та комісійної винагороди /в межах наданих повноважень/.

2.15. Здійснювати перевірку документів бухгалтерського обліку щодо операцій по надходженню та списанню грошових коштів, по обліку розрахунків.

2.16. Складати реєстр дебіторської і кредиторської заборгованості.

2.17. Контролювати правильність звірки розрахунків.

2.18. Проводити інвентаризацію документів суворої звітності.

2.19. Забезпечувати схоронність документів бухгалтерського обліку.

2.20. Оформляти документи бухгалтерського обліку для передачі в архів.

2.21. Здійснювати контроль за отриманням, збереженням, видачею та використанням документів суворої звітності.

2.22. Проводити видачу документів суворої звітності та подальшу їх здачу в кінці звітного періоду.

2.23. Вести нумерацію та контроль за видачею рахунків Товариства та інших бухгалтерських документів.

2.24. Підтримувати на робочому місці атмосферу ввічливості і доброзичливості.

2.25. Дотримуватися трудової і виробничої дисципліни, правила і норми охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, вимог протипожежної безпеки, цивільної оборони.

2.26. Візувати підготовлені департаментом документи, що подаються на підпис керівництву Товариства

2.27. Щотижнево звітуватися Директору Товариства.

2.28. Забезпечувати збереження майна, та матеріально-технічних засобів Товариства, що знаходяться в користуванні департаменту.

2.29. Організовувати прийом та здачу готівки у відповідні банківські установи.

2.30. Забезпечувати законність, своєчасність і правильність оформлення документів, платежів у банківські установи.

2.31. Брати участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності Товариства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат.

2.32. Вживати заходів по попередженню нестач документів суворої звітності та інших товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства.

2.33.  Брати участь в оформленні матеріалів по нестачах коштів  і товарно-матеріальних цінностей.

2.34. Контролювати передачу в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі і судові органи.

2.35. Надавати методичну допомогу працівникам інших підрозділів Товариства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу.

2.36. Виконувати розпорядження і накази Дирекції Товариства.

2.37. Виконувати положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, та зобов’язання про її нерозголошення.

2.38. Знаходитися протягом усього робочого часу на своєму робочому місці (у випадку необхідності виїзду з робочого місця повідомляти про це Керівництво Товариства).

2.39. Створювати та підтримувати позитивний імідж Товариства поза його межами.

2.40. Постійно мати охайний вигляд, дотримуватися ділової форми одягу, правил ділового етикету, розпорядку трудового дня.

2.41. Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.42. Постійно працювати над підвищенням свого, та своїх підлеглих освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.43. Виконувати всі інші вказівки керівництва Товариства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Директор фінансового департаменту має право:

3.1.     В межах, наданих Керівництвом регулювати посадові обов’язки для підпорядкованих йому працівників.

3.2.     Вимагати інформацію у працівників департаменту, агентів, яка стосується поточної діяльності Товариства, звітності.

3.3.     Вступати у взаємини з підрозділами сторонніх установ і організацій для вирішення оперативних питань виробничої діяльності, що входить у його компетенцію.

3.4.     Представляти інтереси Товариства у сторонніх організаціях з питань, що відноситься до його компетенції.

3.5.     Надавати необхідну інформацію про продукти Товариства структурним підрозділам Товариства, фінансовим установам, посередникам, корпоративним та потенційним клієнтам.

3.6.     Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.7.     Вимагати від Керівництва Товариства забезпечення нормальних умов для виконання службових обов’язків і зберігання всіх документів, створених під час діяльності Товариства.

3.8.     Розробляти рекомендації щодо методики роботи департаменту, оплати, та умов праці.

3.9.     Брати участь в підготовці проектів наказів, інструкцій, розпоряджень, а також інших документів, пов’язаних з діяльністю департаменту.

3.10. Складати та підписувати від імені Товариства пропозиції.

3.11. Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва Товариства, що стосуються його діяльності.

3.12. Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.13. Брати участь оперативних нарадах, з питань, що стосуються його діяльності, та діяльності департаменту.

3.14. Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у діяльності Товариства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.15. Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб Товариства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.16. Вимагати від керівників структурних підрозділів Товариства інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

3.17. Давати пропозиції директорові Товариства про застосування заохочень або дисциплінарних стягнень до окремих працівників підрозділу за належне виконання або невиконання покладених на них обов’язків, порушення трудової дисципліни.

3.18. Вимагати від директора Товариства забезпечення організаційно-технічних умов і оформлення встановлених документів, необхідних для виконання посадових обов’язків

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Директор фінансового департаменту повинен знати:

4.1.    Основні принципи та засади діяльності Товариства.

4.2.    Структуру Товариства, стратегію і перспективи його розвитку.

4.3.    Законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність в частині що стосується його безпосередніх обов’язків.

4.4.    Постанови, розпорядження, накази, інші керівні, методичні і нормативні матеріали фінансових і контрольно-ревізійних органів з питань організації обліку і складання звітності, а також стосуються діяльності Товариства.

4.5.    Форми і порядок фінансових розрахунків.

4.6.    Правила розрахунку з дебіторами і кредиторами.

4.7.    Умови оподатковування юридичних і фізичних осіб.

4.8.    Порядок списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості й інших витрат.

4.9.    Правила проведення інвентаризації коштів і документів суворої звітності.

4.10.       Правила проведення перевірок і документальних ревізій.

4.11.       Вітчизняний і закордонний досвід удосконалювання організації обліку.

4.12.       Ринкові методи господарювання.

4.13.       Положення й інструкції з організації обліку в Товаристві, правила його ведення.

4.14.       Порядок оформлення операцій і організацію документообігу по об’єктах обліку.

4.15.       Методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності Товариства, виявлення внутрішньогосподарських резервів.

4.16.       Порядок приймання, збереження і видачі документів суворої звітності та інших цінностей.

4.17.        Основи економіки, організації роботи Товариства.

4.18.       Тарифну політику Товариства та принципи ціноутворення.

4.19.       Обов’язки керівників інших підрозділів Товариства та  принципи їх взаємодії з фінансовим департаментом.

4.20.       Перелік послуг, що надається Товариством.

4.21.       Діючі форми звітності та обліку.

4.22.       Порядок і терміни складання та здачі звітності.

4.23.       Вимоги внутрішніх документів Товариства.

4.24.       Положення та інструкції з організації обліку в Товаристві, правила його ведення.

4.25.       Кредитні продукти, основні їхні властивості, характеристики, особливості.

4.26.       Умови всіх видів кредитування, які реалізуються Товариством.

4.27.       Принципи документообігу в Товаристві та порядок оформлення документів.

4.28.       Основи кредитування та банківської діяльності.

4.29.       Основи психології та принципів управління.

4.30.       Основи естетики і соціальної психології.

4.31.       Сучасні засоби обчислювальної техніки і можливості їхнього застосування для виконання обліково-обчислювальних робіт і аналізу виробничо-господарської і фінансової діяльності Товариства.

4.32.       Методи ведення ділових бесід і переговорів, правила встановлення ділових контактів

4.33.       Етику ділового спілкування.

4.34.       Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію  Товариства.

4.35.       Правила внутрішнього трудового розпорядку, законодавство про працю.

4.36.       Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою і у службових приміщеннях Товариства.

4.37.       Вимоги даної посадової інструкції, та посадових інструкцій всіх працівників департаменту.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Директор фінансового департаменту несе відповідальність:

5.1. За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2. За неналежну організацію роботи департаменту.

5.3. За подання недостовірної інформації про стан роботи в департаменті, показники, несвоєчасне подання звітності.

5.4. За невиконання наказів, розпоряджень і доручень Дирекції Товариства.

5.5. За неправильне складання звітності, несвоєчасне подання звітів та актів.

5.6. За неналежне збереження чи втрату документів суворої звітності.

5.7. За втрату, псування, недостачу готівкових коштів ввірених для внесення у відповідні банківські установи.

5.8. За якість оформлення документів, поданих керівництву для підписання.

5.9. За недбале ставлення до реєстрації та ведення документів.

5.10.    За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.11.    За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.12.    За розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.13.    За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку відповідно до чинного трудового законодавства України.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
9 735 переглядів