Посадова інструкція касира

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ___

Касира

Мета посади: проведення та облік розрахункових операцій з готівковими коштами.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Касир відноситься до категорії “Технічні службовці”.

1.2.  Касир приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства, за поданням головного бухгалтера у відповідності із Кодексом законів про працю України.

1.3.  На посаду касира призначається особа, що має вищу економічну або середньо-спеціальну освіту і досвід роботи касиром  від 1 року.

1.4.  Касир підпорядковується безпосередньо головному бухгалтерові.

1.5.  Касир входить в склад пункту продажу товарів.

1.6.  На час відсутності касира його обов’язки виконує особа, призначена директором підприємства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

1.7.  В своїй роботі касир керується чинними законодавчими і іншими нормативно-правовими актами України, внутрішніми нормативними документами підприємства, а також своєю посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій касир зобов’язаний:

2.1.  Вести облік грошових коштів.

2.2.  Оформляти первинні касові документи: прибуткові та  видаткові касові ордери.

2.3.  Проводити розрахункові операцій через РРО, вести книги обліку  розрахункових операцій та складання звітів про використання РРО.

2.4.  Вести касову книгу.

2.5.  Перевіряти накладні розходу за день зі звітом.

2.6.  Перевіряти податкові накладні (готівкові, безготівкові).

2.7.  Перевіряти касові документи підфіліалів.

2.8.  Вести книгу продажу.

2.9.  Дбайливо поводитися з грошима (не забруднювати їх і не робити яких-небудь написів на паперових купюрах).

2.10.  Забезпечувати безперебійну роботу каси, знаходиться в робочий час на своєму робочому місці.

2.11.  Здійснювати чітке і ввічливе обслуговування покупців, створювати для них комфортні умови, контролювати відсутність порушень правил торгівлі, уживати заходів по забезпеченню відсутності черг.

2.12.  Забезпечувати схоронність грошей, що знаходяться в касі, контрольно-касової машини й інших матеріальних цінностей.

2.13.  Не допускати поширення стороннім особам інформації, що складає комерційну таємницю підприємства.

2.14.  Регулярно надавати  безпосередньому керівникові звіт про пророблену роботу за період.

2.15.  У зовнішньому вигляді і поведінці, постійно дотримуватися ділової форми одягу, а також правил ділового етикету і розпорядку трудового дня, носити бейдж.

2.16.  Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.17.  Постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.18.  Виконувати всі інші вказівки безпосереднього керівника та керівництва підприємства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Касир має право:

3.1.  Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2.  Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3.  Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4.  Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.5.  Не приймати до оформлення і виконання фінансові документи, оформлені з порушенням вимог порядку приймання, зберігання і витрачення грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей.

3.6.  Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.7.  Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.8.  Вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

3.9.  Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Касир повинен знати:

4.1.  Методичні, нормативно-правові й інші керівні документи з питань організації та здійснення своєї роботи.

4.2.  Накази, постанови, розпорядження директора підприємства, що стосуються його діяльності.

4.3.  Структуру підприємства.

4.4.  План рахунків бухгалтерського обліку.

4.5.  Положення  (стандарти) бухгалтерського обліку.

4.6.  Порядок оформлення податкових накладних.

4.7.  Відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства, які стосуються його діяльності.

4.8.  Методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку, комп’ютера, а також знання бухгалтерського програмного забезпечення.

4.9.  Етику ділового спілкування.

4.10.  Правила оформлення документації.

4.11.  Основи економіки, управління та трудового законодавства.

4.12.  Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.13.  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою й у службових приміщеннях підприємства.

4.14.  Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Касир несе відповідальність:

5.1.      За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2.      За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3.      За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4.      За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.5.      За порушення правил чинного внутрішнього трудового розпорядку відповідно до діючого трудового законодавства України.

6. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

6.1.      Чітке та якісне виконання обов’язків передбачених даною інструкцією.

7.             ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ).

Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даною інструкцією  касир взаємодіє:

7.1. З відділом продажу по питаннях:

–          правильності оформлення документів на відпуск товарно- матеріальних цінностей.

7.2. Зі складом по питаннях:

–          отримання товарного звіту, з прикладеними до нього первинними документами.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
37 602 переглядів