Посадова інструкція керівника представництва

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ____

Керівника представництва

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Керівник представництва відноситься до категорії “Керівники”.

1.2.    Керівник представництва приймається на роботу і звільняється наказом директора Товариства, або виконавчого директора Товариства, у відповідності з вимогами Кодексу законів про працю України.

1.3.  На посаду Керівника представництва призначається особа, що має вищу освіту та досвід роботи на керівних посадах від 2-х років.

1.4.  Керівник представництва підпорядковується Дирекції Товариства.

1.5.  Керівник представництва здійснює керівництво роботою представництва.

1.6.  У своїй роботі Керівник представництва керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, нормативно-правовими і законодавчими актами України, Статутом, методичними матеріалами, локальними нормативними актами  Товариства, цією посадовою інструкцією.

1.7.  На час відсутності Керівника представництва його обов’язки виконує особа, призначена директором Товариства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій Керівник представництва зобов’язаний:

2.1.  Забезпечувати рентабельну, беззбиткову діяльність представництва.

2.2.  Розробляти стратегію розвитку представництва  з урахуванням стратегії Товариства й особливостей регіону.

2.3.  Забезпечувати представництво необхідними ресурсами в рамках затвердженого бюджету.

2.4.  Організовувати нормальну взаємодію з органами влади й іншими зовнішніми структурами у регіоні.

2.5.  Підвищувати продуктивність праці і рівень заробітної плати співробітників за рахунок оптимізації бізнес – процесів, сполучення функцій, підвищення кваліфікації співробітників і зменшення їхньої чисельності (до необхідної при нормуванні затрат праці).

2.6.  Здійснювати раціональний розподіл обов’язків між працівниками представництва, поділ функцій, задач, дій.

2.7.  Визначати пріоритети і черговість виконання поставлених задач.

2.8.  Контролювати роботу підлеглих по затверджених звітних  документах.

2.9.  Організовувати і проводити  з колективом щоденні оперативки, щотижневі і щомісячні наради по підведенню підсумків і постановці нових цілей, задач на наступний період роботи.

2.10.  Підтримувати необхідний рівень трудової і виконавської дисципліни.

2.11.  Організовувати оптимальну взаємодію підлеглого йому колективу з іншими підрозділами Товариства.

2.12.  Контролювати  роботу з підтримки і розвитку клієнтської та партнерської мережі.

2.13.  Підтримувати і розвивати рівень лояльності клієнтів та партнерів.

2.14.  Налагоджувати співпрацю з фінансовими установами (банками, лізинговими компаніями, кредитними спілками, страховими компаніями, тощо).

2.15.  Здійснювати операції по укладенню договорів на користь фінансових установ.

2.16.  Залучати фінансові установи до співпраці з Товариством.

2.17.  Забезпечувати консультації та супровід фінансових установ по питаннях страхового покриття

2.18.  Регулярно вести і надавати звіти про пророблену роботу за період.

2.19.  Брати участь у підборі і навчанні персоналу.

2.20.  Брати участь в атестації співробітників по закінченню іспитового терміну.

2.21.  Визначати можливість і способи застосування прийнятої на представництвом системи заохочень і стягнень.

2.22.  Вживати заходи по запобіганню і ліквідації конфліктних ситуацій у довіреному йому колективі.

2.23.  Доводити до відома працівників представництва поставлені перед ними завдання, перевіряти готовність до вирішення поставлених завдань, розподіляти ділянки роботи між ними.

2.24.  Здійснювати необхідні ділові, іміджеві контакти з бізнесовими колами та  органами державної виконавчої влади.

2.25.  Перевіряти забезпеченість представництва матеріально-технічними, інформаційними ресурсами, необхідними для виконання поставлених завдань, запобігати простоям, аваріям, тимчасовим зупинкам роботи.

2.26.  Забезпечувати виконання чинного законодавства та керівних документів товариства в діяльності підрозділу, активне використання правових засобів для удосконалення, укріплення договірної та трудової дисципліни, фінансового становища представництва.

2.27.  Проводити бесіди з підлеглими працівниками з метою вияснення причин незадоволеності роботою, і разом з ними вирішувати ці питання.

2.28.  Здійснювати контроль за використанням оргтехніки працівниками представництва.

2.29.  Відвідувати виставки, конференції, наради та інші заходи що можуть стосуватися сфери діяльності Товариства для інформованості про розвиток ринку і зміни в регулюванні такої діяльності.

2.30.  Бути присутнім при спілкуванні підлеглих працівників з клієнтами і відвідувачами (аналізувати бесіду, відношення до клієнтів і відвідувачів), вести спостереження за професійною поведінкою підлеглих, вказувати на помилки підлеглих і попереджувати про необхідність їх усунення.

2.31.  Розглядати скарги і претензії клієнтів по спірним питанням.

2.32.  Планувати і відслідковувати введення в дію страхових програм.

2.33.  Проводити щомісячну звірку  актуальності тарифів, що застосовуються у діяльності.

2.34.  Готувати та проводити презентації страхового продукту, періодичні навчання, тренінги, семінари для підлеглих працівників.

2.35.  Контролювати правильність і своєчасність складання та здачі звітів по полісах, актів виконаних робіт.

2.36.  Вести  облік  масових  продуктів страхування.

2.37.  Отримувати звітність  від структурних підрозділів та формувати загальний звіт  по представництву.

2.38.  Вести облік усіх договорів страхування, агентських угод  по представництву.

2.39.  Консолідувати акти виконаних робіт  агентів за звітний період, їх підписання.

2.40.  Своєчасно замовляти бланки полісів, які необхідні для нормальної роботи Представництва.

2.41.  Співпрацювати з страховими компаніями, від яких представництво та Товариство отримують  по агентських угодах бланки полісів страхування.

2.42.  Перевіряти достовірність актів виконаних робіт агентів та їх підписання

2.43.  Контролювати правильність звірки розрахунків.

2.44.  Забезпечувати схоронність документів бухгалтерського обліку.

2.45.  Здійснювати контроль за отриманням, збереженням, видачею та використанням документів суворої звітності (договорів (полісів) страхування).

2.46.  Проводити видачу документів суворої звітності та подальшу їх здачу в кінці звітного періоду.

2.47.  Здійснювати прийом та здачу готівки у відповідні банківські установи.

2.48.  Забезпечувати законність, своєчасність і правильність оформлення документів, платежів у банківські установи.

2.49.  Підтримувати на робочому місці атмосферу ввічливості і доброзичливості.

2.50.  Дотримуватися трудової і виробничої дисципліни, правила і норми охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, вимог протипожежної безпеки, цивільної оборони.

2.51.  Вживати заходів по попередженню нестач документів суворої звітності та інших товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства.

2.52.  Створювати та підтримувати позитивний імідж представництва та Товариства поза його межами.

2.53.  Давати підлеглим необхідні вказівки з виконання ними робіт, що мають для них обов’язковий характер.

2.54.  Виконувати (якщо цього вимагає ситуація) роботу окремих працівників представництва.

2.55.  Вивчати суспільну думку про продукцію і надані послуги.

2.56.  Вести документальний облік витрат понесених при виконанні  завдань.

2.57.  Не допускати поширення стороннім особам інформації, що складає комерційну таємницю Товариства.

2.58.  Бути ввічливим, вміти коректно знаходити вихід із конфліктних ситуацій.

2.59.  Постійно мати охайний вигляд, дотримуватися ділової форми одягу, правил ділового етикету, розпорядку трудового дня, вимагати цього від підлеглих.

2.60.  Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.61.  Постійно працювати над підвищенням свого та підлеглих працівників освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.62.  Виконувати всі інші вказівки дирекції Товариства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Керівник представництва має право:

3.1.  Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва Товариства, що стосуються його діяльності.

3.2.  Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3.  Видавати розпорядження та накази для реалізації завдань та обов’язків передбачених розділом 2 даної посадової інструкції, окрім кадрових, та тих, які беззаперечно відносяться до відання дирекції Товариства.

3.4.  Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.5.  Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності представництва (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.6.  Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб Товариства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.7.  Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.8.  Вимагати від керівників структурних підрозділів Товариства та представництва інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

3.9.  Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

3.10.                Давати пропозиції директорові Товариства про притягнення до дисциплінарної відповідальності окремих працівників представництва за невиконання покладених на них обов’язків, порушення трудової дисципліни.

3.11.  Давати пропозиції директорові Товариства про заохочення окремих працівників представництва за належне виконання покладених на них обов’язків, зразкову трудову дисципліну і т.д.

3.12.  Вимагати від директора Товариства забезпечення організаційно-технічних умов і оформлення встановлених документів, необхідних для виконання посадових обов’язків.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Керівник представництва повинен знати:

4.1.  Законодавчі, нормативні, методичні  інші керівні документи з питань організації та здійснення страхової діяльності.

4.2.  Накази, постанови, розпорядження Дирекції Товариства, що стосуються його діяльності.

4.3.  Методи і порядок розробки прогнозів, перспективних і поточних планів діяльності представництва.

4.4.  Основи маркетингу, кон’юнктуру ринку.

4.5.  Правила і методи роботи з існуючими і потенційними партнерами, конкурентами.

4.6.  Організацію обліку і складання звітності про виконання планів.

4.7.  Відомості, що становлять комерційну таємницю Товариства, які стосуються його діяльності.

4.8.  Передовий вітчизняний і закордонний досвід по організації й удосконалюванню своєї роботи.

4.9.  Методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку, комп’ютера.

4.10.  Етику ділового спілкування.

4.11.  Правила оформлення документації.

4.12.  Основи психології, економіки, управління, права, трудового законодавства.

4.13.  Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.14.  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою і у службових приміщеннях представництва.

4.15.  Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Керівник представництва несе відповідальність:

5.1.      За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2.      За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3.      За заподіяння матеріальної шкоди Товариству в тому числі завдання шкоди репутації Товариства та представництва – у межах, визначених діючим адміністративним, трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4.      За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.5.      За порушення правил чинного внутрішнього трудового розпорядку відповідно до діючого трудового законодавства України.

Погоджено:

Ознайомлено:

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
11 318 переглядів