Посадова інструкція комісара аварійного

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ____

Комісара аварійного

1.1.  Комісар аварійний  (в подальшому „Фахівець”) відноситься до категорії “Фахівці”.

1.2.  Фахівець приймається на роботу і звільняється наказом директора Товариства,  за поданням начальника відділу врегулювання, у відповідності з вимогами Кодексу законів про працю України.

1.3.  На посаду фахівця призначається особа, що має вищу, незакінчену вищу, або середньо-спеціальну чи технічну освіту.

1.4.  Фахівець підпорядковується Дирекції Товариства, та безпосередньо начальникові відділу врегулювання.

1.5.  У своїй роботі Фахівець керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, нормативно-правовими і законодавчими актами України, Статутом, методичними матеріалами, локальними нормативними актами  Товариства, цією посадовою інструкцією.

1.6.  На час відсутності Фахівця його обов’язки виконує особа, призначена директором Товариства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій Фахівець зобов’язаний:

2.1.     В момент отримання повідомлення про випадок, що має ознаки страхового, переконатись в наявності та дійсності Договору страхування по такому клієнту.

2.2.     З’ясувати точне місце, учасників та попередні обставини випадку, завдані автомобілям пошкодження.

2.3.     В залежності від характеру події, зорієнтувати Страхувальника щодо необхідності виклику представників компетентних органів.

2.4.     При отриманні повідомлення про випадок, здійснити виїзд на місце пригоди,  або погодити необхідність виїзду з представником відповідної Страхової компанії, якщо така умова передбачена договором про співпрацю, якщо ні – самостійно прийняти рішення про доцільність виїзду.

2.5.     Оперативно прибувати на місце пригоди – не пізніше 40 хв. з моменту отримання повідомлення про випадок.

2.6.     В разі потреби негайно викликати представників ДАІ, швидкої медичної допомоги.

2.7.     Об’єктивно і точно документально фіксувати обстановку на місці ДТП.

2.8.     Здійснювати фотозйомку місця пригоди та всіх її учасників, а також документів учасників пригоди, при цьому:

2.8.1.     Фотозйомку здійснювати цифровим апаратом із налаштованою функцією фіксації часу та дати створення фотографій;

2.8.2.     Фото місця пригоди: панорамні фотографії місцевості (з прилеглими дорожніми знаками та іншими орієнтирами, що допоможуть з’ясувати обставини пригоди), розташування автомобілів на проїжджій частині, сліди ДТП (осипи скла та бруду, гальмівні шляхи, пошкоджені фрагменти кузовів автомобілів, тощо);

2.8.3.     Фото транспортних засобів –учасників ДТП: загальні фотографії автомобілів, їх пошкодження, реєстраційні та ВІН-коди, показники панелі приладів;

2.8.4.     Фото документів водіїв транспортних засобів –учасників ДТП: свідоцтва про державну реєстрацію т/з, посвідчення водіїв, талони попередження, довіреності, шляхові листи, талони про проходження технічного огляду.

2.9.     Здійснити огляд транспортних засобів всіх учасників ДТП, заповнити відповідні Акти огляду пошкоджених т/з, з якими під особистий підпис ознайомити всіх учасників. В разі відмови учасника ДТП підписати даний акт, про це обов’язково зазначається в акті («в момент огляду був присутнім, від підпису відмовився»).

2.10. Відобразити всі відомості про обставини ДТП в Протоколі виїзду аварійного комісара. Протокол повинен містити:

2.10.1  Місце та обставини ДТП, час настання пригоди, час отримання повідомлення та час прибуття аварійного комісара;

2.10.2  Марки, моделі, реєстраційні номери всіх транспортних засобів –учасників ДТП, особисті дані водіїв (ПІБ, підстави для керування т/з, юридичні та фактичні адреси);

2.10.3  Обґрунтовану думку щодо винуватця пригоди, зафіксовані порушення з боку Страхувальника чи його представника, можливі підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування;

2.10.4  Інформацію щодо назви компетентного державного органу, що фіксував обставини події, його контактні телефони та поштову адресу;

2.10.5  Особисті дані, підписи водіїв транспортних засобів – учасників ДТП та зацікавлених осіб.

2.11. Пояснювати Страхувальникові  його права, обов’язки і подальші дії в межах визначеної процедури врегулювання збитків, пов’язаних з цим випадком.

2.12. Надавати моральну підтримку клієнтові на місці пригоди.

2.13. Надавати методичну консультацію і допомогу клієнтові в ліквідації наслідків ДТП (евакуація, виїздний механік).

2.14. Надавати Страхувальникові допомогу при оформленні первинних документів з місця пригоди, які заповнюються на вимогу компетентних державних органів (пояснення, схеми, тощо).

2.15. Збирати свій пакет документів по ДТП.

2.16. В разі необхідності супроводжувати клієнта в органи ДАІ, лікарню, на медичний огляд.

2.17. Визначати можливість страхового шахрайства. Вживати заходів щодо його уникнення.

2.18. Приймати заяви про страхові випадки від клієнтів.

2.19. Видавати запити в органи ДАІ-МВС для отримання довідок для Страховиків.

2.20. Приймати документи по страховому випадку (одночасно здійснювати перевірку правильності і повноту заповнення документів)

2.21. Організовувати проведення незалежної експертизи.

2.22. Домовлятися з визначеними Товариством та Страховиками сервісними центрами про вартість відновлення пошкоджень (ремонт), видає направлення на такий ремонт.

2.23. Готувати страхові документи з вказанням точної або приблизної вартості відновлювальних робіт і давати свої рекомендації.

2.24. Здійснювати доставку повного пакету документів по страховому випадку в страхову компанію.

2.25. Забезпечувати посередництво при взаємодії Страховиків та Страхувальників та регулювати таку взаємодію.

2.26. Проводити роботу по виявленню та обліку потенційних страхувальників і об’єктів страхування, розширювати клієнтську базу Товариства.

2.27. Фіксувати виїзди та звернення по страхових випадках.

2.28. Щоденно подавати начальникові відділу заповнені акти виїздів.

2.29. Складати та вчасно подавати звіти по зробленій роботі: тижневі, місячні.

2.30.  Надавати клієнтам необхідні та вичерпні пояснення щодо страхових продуктів, умов договорів страхування та порядку дій при настанні страхових випадків.

2.31. Забезпечувати збереження майна Товариства, що знаходиться в користуванні.

2.32. Повідомляти своєму безпосередньому керівникові, а в необхідних випадках і вищому керівництву про випадки втрати, псування документів суворої звітності.

2.33. Забезпечувати належне оформлення усіх необхідних документів.

2.34. Здійснювати вчасне оформлення та подання всіх належних документів по страховому випадку.

2.35. По страховій компанії «Брокбізнес» протягом одного робочого дня з моменту виїзду на місце пригоди, надсилати від скановані копії матеріалів виїзду та зроблені фотографії та контактну електронну адресу СК «Брокбізнес» та здати їх у відділ врегулювання для приєднання до виплатної справи.

2.36. Відслідковувати терміни виконання зобов’язань сторін в процесі відшкодування збитків, вживати заходів по їх пришвидшенню.

2.37. Інформувати керівництво про наявні недоліки в обслуговуванні клієнтів, прийнятих заходах для їхньої ліквідації

2.38. Виконувати розпорядження і накази Дирекції Товариства, Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, та зобов’язання про її нерозголошення.

2.39. Створювати та підтримувати позитивний імідж Товариства поза його межами.

2.40. Постійно мати охайний вигляд, дотримуватися правил ділового етикету.

2.41. Тримати робоче місце і довірену техніку, в тому числі транспортний засіб в чистоті і працездатному стані, здійснюючи витрати на утримання за рахунок Товариства.

2.42. Постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу.

2.43. Виконувати всі інші вказівки керівництва Товариства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Фахівець має право:

3.1.     Запитувати й одержувати необхідні матеріали, документи і інформацію, що відносяться до питань його діяльності у працівників відділу, у контрагентів, з якими здійснюється співпраця, співробітників з інших відділів, страхових компаній, органах державної влади.

3.2.     Надавати необхідну інформацію про свою роботу структурними підрозділам Товариства.

3.3.     Доповідати керівництву про всі виявлені недоліки в організації роботи.

3.4.     Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.5.     Вимагати від Керівництва забезпечення нормальних умов для виконання службових обов’язків і зберігання всіх документів, створених під час діяльності Товариства.

3.6.     Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва Товариства, що стосуються його діяльності.

3.7.    Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.8.    Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у діяльності Товариства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.9.    Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб Товариства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Фахівець повинен знати:

4.1.    Основні принципи та засади діяльності Товариства.

4.2.    Перелік послуг, що надаються Товариством.

4.3.    Страхові продукти, основні їхні властивості, характеристики особливості.

4.4.    Структуру Товариства, стратегію і перспективи його розвитку.

4.5.    Чинне законодавство України, в частині що стосується його безпосередніх обов’язків.

4.6.    Правила дорожнього руху.

4.7.    Вимоги договорів про співпрацю зі страховими компаніями, зміст договорів страхування.

4.8.    Вимоги внутрішніх документів Товариства.

4.9.    Порядок приймання, збереження і видачі документів суворої звітності та інших матеріальних цінностей.

4.10.       Діючі форми звітності та обліку.

4.11.       Порядок і терміни складання та здачі звітності.

4.12.       Правила і методи організації обслуговування клієнтів.

4.13.       Принципи документообігу в Товаристві та порядок оформлення документів.

4.14.       Правила техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни, протипожежної безпеки, цивільної оборони.

4.15.       Правила управління автомобілем, та його обслуговування.

4.16.       Методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку, комп’ютера.

4.17.       Етику ділового спілкування.

4.18.       Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Фахівець несе відповідальність:

5.1. За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2. За подання недостовірної інформації про стан дорученої роботи, показники, несвоєчасне подання звітності.

5.3. За невиконання наказів, розпоряджень, доручень, планів безпосереднього керівника та керівництва Товариства.

5.4. За неправильне складання звітності, несвоєчасне подання звітів та актів.

5.5. За неналежне збереження чи втрату документів суворої звітності.

5.6. За втрату, псування, недостачу готівкових коштів ввірених для внесення у відповідні банківські установи.

5.7. За якість оформлення документів.

5.8.   За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.9.   За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.10.    За розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.11.    За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку відповідно до чинного трудового законодавства України.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
2 574 переглядів