Посадова інструкція помічника директора з правових та кадрових питань

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ №___

Помічника директора (з правових та кадрових питань)

Мета посади: Забезпечення і контроль за постійною відповідністю кількісного і якісного складу

співробітників, та забезпечення правової роботи на підприємстві.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Помічник директора (з правових та кадрових питань) відноситься до категорії “Фахівці”.

1.2.  Помічник директора (з правових та кадрових питань) приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства, у відповідності вимогами Кодексу законів про працю України.

1.3.  На посаду помічника директора (з правових та кадрових питань) призначається особа, що має вищу юридичну освіту, та досвід роботи за спеціальністю не менше 1 року.

1.4.  Помічник директора (з правових та кадрових питань) підпорядковується безпосередньо директорові підприємства.

1.5.  У своїй роботі помічник директора (з правових та кадрових питань) керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, нормативно-правовими і законодавчими актами України, що стосуються роботи з кадрами, правової політики, цією посадовою інструкцією.

1.6.  На час відсутності помічника директора (з правових та кадрових питань) його обов’язки виконує особа, призначена директором підприємства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій Помічник директора (з правових та кадрових питань) зобов’язаний:

2.1.  Здійснювати роботу із забезпечення підприємства кадрами необхідних спеціальностей і     кваліфікації.

2.2.  Організовувати роботу по складанню поточних, річних, перспективних планів укомплектування штату працівників підприємства кадрами з урахуванням перспектив його розвитку.

2.3.  Приймати участь у складенні штатного розпису підприємства.

2.4.  Надавати консультації працівникам підприємства та  потенційним працівникам з питань працевлаштування, переведення, переміщення, звільнення, надання відпусток  і іншим кадровим питанням.

2.5.  Систематично вивчати ділові якості працівників підприємства, з метою підбору кадрів на заміщення посад, що входять у номенклатуру керівного складу підприємства, створювати резерв на їх висування, створювати кадровий резерв.

2.6.  Готувати проекти наказів з кадрової роботи та основної діяльності підприємства.

2.7.  Забезпечувати виконання працівниками підприємства правил внутрішнього розпорядку, інших діючих на підприємстві правил і положень, умов трудових договорів, вимог по охороні праці, техніці безпеки, протипожежній безпеці.

2.8.  Своєчасно оформляти трудові книжки на новоприйнятих працівників, які не мали трудових книжок.

2.9.  Своєчасно вносити записи у трудові книжки про прийом, переведення, звільнення і заохочення працівників.

2.10.  Заповняти та вести облік листків непрацездатності.

2.11.  Забезпечувати своєчасне і якісне ведення встановленої документації по кадрах.

2.12.  Спільно з директором укладати трудові контракти та угоди з працівниками підприємства, забезпечуючи дотримання вимог КЗпП.

2.13.  Проводити роз’яснювальну роботу з працівниками підприємства щодо збереження комерційної таємниці, відповідальності за  її порушення, оформляти  відповідні документи.

2.14.  Не допускати поширення стороннім особам інформації, що складає комерційну таємницю підприємства.

2.15.  Здійснювати методичне керівництво правовою роботою на підприємстві, надавати правову допомогу структурним підрозділам.

2.16.  Надавати висновки про відповідність чинному законодавству проектів наказів, положень, розпоряджень, договорів та інших документів підприємства.

2.17.  Брати участь у роботі по оформленню господарських договорів, готувати висновки про їх доцільність та  юридичну відповідність.

2.18.  Керувати розробкою  колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та положень про підрозділи.

2.19.  Складати позовні заяви, захищати інтереси підприємства у суді та інших установах.

2.20.  Консультувати працівників підприємства і клієнтів з питань чинного законодавства.

2.21.  Готувати відповіді на претензії, інші запити.

2.22.  Оформляти матеріали про залучення працівників до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.

2.23.  Вести довідково-інформаційну роботу із законодавства і нормативних актів, а також облік змін чинного законодавства та інших нормативних актів.

2.24.  У випадку здійснення працівниками  дисциплінарних або інших проступків доповідати про це директорові підприємства та притягувати їх до відповідальності у встановленому порядку.

2.25.  Бути присутнім при спілкуванні підлеглих працівників з клієнтами і відвідувачами (аналізувати бесіду, відношення до клієнтів і відвідувачів), вести спостереження за професійною поведінкою підлеглих, вказувати на помилки підлеглих і попереджувати про необхідність їх усунення.

2.26.  Давати підлеглим необхідні вказівки з виконання ними робіт, що мають для них обов’язковий характер.

2.27.  Бути ввічливим, вміти коректно знаходити вихід із конфліктних ситуацій.

2.28.  Постійно мати охайний вигляд, дотримуватися ділової форми одягу, правил ділового етикету, розпорядку трудового дня.

2.29.  Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.30.  Постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.31.  Виконувати всі інші вказівки керівництва підприємства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Помічник директора (з правових та кадрових питань) має право:

3.1. Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2. Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3. Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4. Захищати інтереси підприємства в державних і судових органах.

3.5. Брати участь оперативних нарадах, що проводяться директором підприємства з кадрово-правових питань.

3.6. Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.7. Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.8. Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.9. Вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

3.10. Здійснювати контроль за виконанням працівниками підприємства постанов, наказів, розпоряджень вищестоящих органів, дирекції з кадрово-правових питань.

3.11. Доповідати директору підприємства про всі виявленні випадки порушень працівниками і керівниками структурних підрозділів чинного законодавства, наказів та розпоряджень керівництва підприємства.

3.12. Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

3.13. Давати пропозиції директорові підприємства про притягнення до дисциплінарної відповідальності окремих працівників підприємства за невиконання покладених на них обов’язків, порушення трудової дисципліни.

3.14. Давати пропозиції директорові підприємства про заохочення окремих працівників підприємства за належне виконання покладених на них обов’язків, зразкову трудову дисципліну і т.д.

3.15. Вимагати від директора підприємства забезпечення організаційно-технічних умов і оформлення встановлених документів, необхідних для виконання посадових обов’язків

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Помічник директора (з правових та кадрових питань) повинен знати:

4.1.  Законодавчі, нормативні, методичні  інші керівні документи з кадрово – правової діяльності підприємства.

4.2.  Накази, постанови, розпорядження директора підприємства, що стосуються його діяльності.

4.3.  Вимоги внутрішніх документів підприємства.

4.4.  Порядок оформлення прийому, переведення і звільнення працівників.

4.5.  Порядок ведення, обліку та зберігання трудових книжок і особових справ працівників.

4.6.  Порядок обліку особового складу.

4.7.  Порядок встановлення трудового стажу працівників.

4.8.  Вимоги, щодо оформлення листів непрацездатності і довідок про непрацездатність.

4.9.  Порядок призначення і виплати державної допомоги і пільг працівникам.

4.10.  Порядок оформлення пенсій працівникам.

4.11.  Порядок складання встановленої звітності.

4.12.  Порядок оформлення та укладення господарчих договорів.

4.13.  Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства.

4.14.  Порядок підготовки матеріалів та документів у судові, юридичні та інші установи.

4.15.  Порядок участі в судових засіданнях по відстоювання інтересів підприємства.

4.16.  Передовий вітчизняний і закордонний досвід по організації й удосконалюванню своєї роботи.

4.17.  Методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку, комп’ютера.

4.18.  Методи ведення ділових бесід і переговорів.

4.19.  Етику ділового спілкування.

4.20.  Правила оформлення документації.

4.21.  Основи психології, управління, менеджменту та маркетингу.

4.22.  Чинне законодавство України.

4.23.  Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.24.  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою і у службових приміщеннях підприємства.

4.25.  Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Помічник директора (з правових та кадрових питань) несе відповідальність:

5.1. За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2. За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3. За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4. За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.5. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку відповідно до чинного трудового законодавства України.

6. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

6.1. Безпомилкове ведення і своєчасне відновлення бази даних «Кадри».

6.2 Виконання всіх планових заходів щодо підбору персоналу.

6.3. Відсутність плинності кадрів.

6.4.  Своєчасне надання звітності.

6.5.           Якісне ведення кадрового обліку.

6.6.  Якісне ведення правової роботи.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ).

7.1. Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даною інструкцією  помічник директора (з правових та кадрових питань) взаємодіє зі всіма підрозділами підприємства з питань щодо виконання вимог своєї посадової інструкції.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
11 720 переглядів